Forsikring ved kritisk sjukdom

Forsikring ved kritisk sjukdom hindrar at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorleg sjuk. Slik slepp du å uroe deg for økonomien i ein ekstra vanskeleg periode.
  • Forsikringssummen blir utbetalt skattefritt
  • Gir økonomisk tryggleik ved å forhindre inntektstap i ein vanskeleg periode
  • Pengane kan disponerast etter eige ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sykdom

Dette blir dekt av forsikringa

Her kan du sjå kva sjukdomar som blir dekte:
            
Hjarteinfarkt

Alzheimer og parkinson

Motornevronsykdom

Tversnittlammelse  
Tap av bein og armar 
Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose 
Hjarteklaffkirurgi   
Hjerneslag   
Kreft   
Multippel sklerose
Nyresvikt
Organtransplantasjonar 
Hjernesvulst   
Alvorleg brannskade 
Blindhet 

Høyrselstap
Tap av taleevne