Velkomen til Indre Sogn Sparebank

Fusjon av Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank vedtok måndag 12. november 2018 fusjonsplanen for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

 

Eit informasjonsdokument er utarbeida i denne samanheng. Formålet er å beskrive Sogn Sparebank si stilling etter Fusjonen.

 

 

 

Kort forklart: Aksjesparekontoen din hos oss

Fristen for å flytte aksjefondet ditt skattefritt til ein aksjesparekonto er utsett til ut 2019.  Har du endå ikkje gjort det og lurer på kva ein aksjesparekonto eigentleg er? Her er dei 7 svara du er på jakt etter.

Innkalling til kundevalmøte og eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank 2019

Innkalling til kundevalmøte i Indre Sogn Sparebank

 

I samband fusjon til Sogn Sparebank skal kundane velja sine representantar til generalforsamlinga i Sogn Sparebank.

 

Eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank vert halde:

Tid:     Onsdag 06. mars 2018 kl. 18.00.

Stad:   Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg., Årdalstangen.

            og

            Indre Sogn Sparebank, Øyraplassen 8, Lærdal

 

For fullstendig innkalling og sakliste sjå vedlegg.

 

Innkalling_og_ sakliste_kundeval

 

Fullmaktsskjema

 

 

Innkalling til eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank 06.03.2019

TIL EIGENKAPITALBEVISEIGARANE I INDRE SOGN SPAREBANK

 

I samband fusjon til Sogn Sparebank skal eigenkapitalbeviseigarane velja sine representantar til generalforsamlinga i Sogn Sparebank.

 

Eigenkapitalbeviseigarane sitt valmøte i Indre Sogn Sparebank vert halde:

Tid:     Onsdag 06. mars 2018 kl. 19.00.

Stad:   Indre Sogn Sparebank, Statsråd Evensensveg 8, 2 etg., Årdalstangen.

 

For fullstendig innkalling og sakliste sjå vedlegg.

 

Innkalling_og_ sakliste_eigenkapitalbevisegarval

 

Fullmaktsskjema

 

Paameldingsskjema

PRESSEMELDING

PRESSEMELDING

  

Semje om fusjonsavtale mellom Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank

Styra i Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har i dag  vedteke fusjonsplan for samanslåing av bankane. Målet med fusjonen er å skape ein slagkraftig bank i Sogn som skal vere godt posisjonert for framtida.

Komplementære og naturlege partnarar

Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank er tre sterke og lokalt forankra bankar med tyngdepunkt i Årdal, Lærdal, Aurland og Vik. Indre Sogn Sparebank har i tillegg kontor i Sogndal og Bergen. 20 juni 2018 vart det kommunisert at dei tre bankane hadde vedteke å gå i tingingar om ein mogleg fusjon. Bankane er komplimentære i si verksemd og utfyller kvarandre godt.

Gåver  til  lokalsamfunna

I samband med fusjonen vil det ikkje bli oppretta sparebankstiftingar. Grunnfondskapitalen som bankane går inn med i den nye banken vil bli øyremerka og vil danna grunnlag for lokale gåvetildelingar og etablering av eventuelle framtidige stiftingar. Gåvetildelingane vil bli viktige og ein vil vidareføre bankane sine gåver og store engasjement i lokalsamfunna.

 

Vi endrar for å ta vare på
Banksjefane utrykker stor glede over at fusjonsavtalen no er vedteken. Grunnlaget for å kome dit har vore ein grundig og god prosess som har ivareteke alle bankane sine interesser.

Med denne endringa ynskjer ein å ta vare på lokalbanken og samstundes rigga den for framtida. Vi endrar for å ta vare på.

Fusjonsavtalen vert lagt fram for generalforsamlingane for avgjerd den 18. desember 2018.

Adm. banksjef i den samanslegne banken vil vere Mads Arnfinn Indrehus. Styreleiar vert Morten Kristiansen og nestleiar i styret vert Arve Tokvam. Det nye bankkonsernet vil ha 55 tilsette i 5 kommunar og ein forvaltningskapital på 7,8 milliardar kroner.

Kontaktpersonar:

Indre Sogn Sparebank:                                                                                                                                           
Adm. banksjef Egon M. Moen, tlf: 900 82 415                                                                                                                                                                                                          Styreleiar Morten Kristiansen, tlf: 908 28 429

Aurland Sparebank:

Banksjef Gunnar Skahjem, tlf: 913 74 994

Styreleiar Arve Tokvam, tlf: 907 85 950

Vik Sparebank

Banksjef Mads Arnfinn Indrehus, tlf: 909 50 615

Styreleiar Olav Vikøren, tlf: 917 10 403

Gode råd

Rådgjevarar i Indre Sogn Sparebank